Zao’s Blog
感谢上天,我不是一个人在战斗!
炒股开户,证券网上开户,不限资金佣金万1.5包含规费,量大手续费万1.3,QQ 312011170

网上找了好几个用于php的将链接相对路径转换为绝对路径的方法,发现都不能考虑周全,有些非一般的链接写法并不能成功转换,比如“"”、“'”、“./”、“../”等。修改并测试成功后放出来大家共享,如果有bug的话欢迎纠正。

 1. <?php 
 2. /*相对路径转为绝对路径的方法*/
 3. function RealUrl($subject_url,$replace_url) //$subject_url为要转换的页面(包含文件名)
 4. {
 5.     $urls = parse_url($subject_url);
 6.     $pnum = substr_count($replace_url,'../');
 7.     $isabs = strpos($replace_url,'://');
 8.     if($isabs && $isabs<6)
 9.         return $replace_url;
 10.     else if(substr($replace_url,0,1) == '/')
 11.         $replace_url = 'http://'.$urls['host'].$replace_url;
 12.     else if(substr($replace_url,0,2) == './')
 13.         $replace_url = dirname($subject_url).substr($replace_url,1);
 14.     else if($pnum>0)
 15.     {
 16.         for($i=0;$i<($pnum+1);$i++)
 17.         {
 18.             $subject_url = dirname($subject_url);
 19.         }
 20.         $replace_url = str_replace('../','',$replace_url);
 21.         $replace_url = $subject_url.'/'.$replace_url;
 22.     }
 23.     else
 24.         $replace_url = dirname($subject_url).'/'.$replace_url;
 25.     return $replace_url;
 26. }
 27.  
 28. /*调用上一个函数,将网页代码的链接转换为绝对路径*/
 29. function RealUrlCode($subject_url,$code) {
 30.     $patterns = array("/(<a\s+.*href=["|']?)([^>"'\s]+?)(\s*[^>]*>)/iesU",
 31.                     "/(<img\s+.*src=["|']?)([^>"'\s]+?)(\s*[^>]*>)/iesU");
 32.     $replace = "'\$1'.RealUrl('$subject_url','\$2').'\$3'";
 33.     $new_code = preg_replace($patterns, $replace, $code);
 34.     $new_code = stripslashes($new_code);
 35.     return $new_code;
 36. }
 37. /*例子*/
 38.  
 39. echo RealUrlCode('页面地址','页面内容'); //打印转换后的页面内容
 40. ?>

补充:php自带的用于本地文件相对路径转换绝对路径的函数是realpath (),但函数要求文件必需存在。

3 条评论 | 发表你的评论

还是有点问题,你试着匹配一下这个字符串:
src='upload/ime.asp'
后面的那个src='upload/ime.asp'被匹配了,而中间的那个没有被匹配。

受用!感谢!

找了两天,试用了,不过感觉有点慢

发表评论

改变评论框高度:增大(+) | 减小(-)

DO NOT Fill!